ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"
Медицина. Здравоохранение (ВПО)
Показано 1..16 из 2796

Все издания для выcшего медицинского и фарм. образования

Лучевая терапия (радиотерапия)

АвторыГ. Е. Труфанов [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
В данной книге, созданной на основе второго тома учебника "Лучевая диагностика, лучевая терапия" с учетом современных требований федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 31.05.01 "Лечебное дело", изложены физические основы и радиобиологические предпосылки лучевой терапии. Освещены различные методы лучевой терапии, современное техническое обеспечение проведения облучения, а также способы профилактики и лечения лучевых повреждений. Отдельные главы посвящены вопросам лучевой терапии злокачественных опухолей и неопухолевых заболеваний, а также радиационной безопасности. Учебник предназначен студентам медицинских вузов, обучающимся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело", изучающим дисциплину "Онкология, лучевая терапия", также может быть использован при подготовке кадров высшей квалификации (ординатура) по специальностям 31.08.61 "Радиотерапия", 31.08.57 "Онкология", в образовательных программах дополнительного профессионального образования на циклах профессиональной переподготовки и повышения квалификации по специальностям "Радиотерапия", "Онкология", при обучении аспирантов по научной специальности 31.06.01 "Клиническая медицина" (профиль 14.01.13 "Лучевая диагностика, лучевая терапия").
Загружено 2017-11-28 02:37:52

Хирургиялық аурулар: оқулық

АвторыА.Ф. Черноусов
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
Оқулық курсты өтуге негіз болып табылатын 18 тараудан тұрады. Барлық теориялық материалдар қабылдау мен түсінуді жеңілдету үшін иллю-страцияланған (200 түрлі-түсті және қара-ақ түсті суреттер мен үлгі-сызбалар). Әр тарауды әдебиеттер тізімі мен бақылау сұрақтары қорьітьіндьшайдьі. Қосымша берілген компакт-дискіде негізгі курстың бағдарламасына кірмеген қосымша тараулар және факультеттік хирургиялық клиникада жүргізілген операциялардың жазбалары бар бейне-фильмдер берілген. "Хирургиялық аурулар" пәні 060101.65 "Емдеу ісі" мамандығы бой-ынша оқитын студенттерге, сонымен қатар жоғарғы оқу орнын тәмамдаған-нан кейінгі мамандандырылған білім жүйесінің тыңдауіш>іларына арналған.
Загружено 2017-11-11 03:01:44

Аналитикалык химия. Аналитика 1. Жалпы теориялык негіздер. Сапалык талдау: окулык

АвторыЮ.Я. Харитонов
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
Окулык Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес әзірленген. Кітапта аналитикалык химияның жалпы теориялык негіздері және сапалык талдау сипатталған. Онда гетерогенді, протолитикалык, тотығу-тотыксыздану тепе-теңдіктері, кешен тұзуші процестері, аналитикалык химияда органикалык реагенттерді колдану, бөлу және концен-трациялау әдістері, экстракция, кейбір хроматографиялык әдістер, катиондардың және аниондардың сапалык химиялык талдауы, сапалык талдауда физикалык және физикалык-химиялык әдістерді колдану сұрактары карастырылған. Клтиондардьщ және аниондардың аналитикалык реакцияларының әдістемелері, инфракызыл сіңіру спектрлері бойын-ша олардың сәйкестендірілуі (идентификациясы) сипатталған. Мысалдар және есептер берілген. Аналитикалык химия курсын меңгеру карастырылған фармациялык, химиялык және баска да мамандыктар бойынша окытатын жоғары оку орындарының студенттеріне арналған.
Загружено 2017-11-09 02:07:11

Реабилитация негіздері: медициналық училище мен колледждерге арналған окулық

АвторыВ.А. Епифанов, А.В. Епифанов
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
Окулык үшінші ұрпактың федералдык мемлекеттік стандартына сәйкес казіргі заманғы физиология, биохимия, динамикалык анатомия және реабилитациялык шаралар техноло-гиясы деңгейін дамытуды есепке ала отырып жазылған . Кітапта емхана-стационар-шипажайлык-курорттык емдеу кезеңдеріндегі (дене жаттығулары мен машыктанулар, ұтымды тамактану, психопрофилактика, физикалык факторлар, мануалды терапия негіздері) реабилитация негіздері кеңінен түсіндірілген. Тірек-кимыл аппаратының ау-руларымен және закымдануларымен, жүйке жүйелері мен ішкі ағзалары ауыратын ауруларды емдеуді калпына келтірудің жаңаша әдістері көрсетілген. Реабилитациялык шараларды педиа-трияда өткізудің ерекшеліктері карастырылған. Аурулар мен жаракаттардың профилактикасы бойынша ұсыныстар берілген. Басылым медициналык училище мен колледж студенттеріне арналған.
Загружено 2017-11-09 02:06:54
В популярном учебном пособии представлена информация по широкому кругу вопросов современной биохимии. Все процессы проиллюстрированы наглядными рисунками и схемами, которые значительно облегчают понимание и запоминание непростого материала. Особое внимание уделено медицинским аспектам обмена веществ у человека (указаны нарушения при различных заболеваниях и возможные мишени действия лекарственных препаратов). Добавлен раздел, посвященный основным аспектам молекулярной биологии. Описаны клеточный цикл, структура, функции и свойства РНК и ДНК, проблемы современной молекулярной биологии. Предназначено студентам медицинских вузов, также может быть полезно всем, кто интересуется биохимией или хочет закрепить полученные ранее знания.
Загружено 2017-11-09 02:06:40

Онкология: окулык

АвторыМ.И. Давыдов, Ш.Х. Ганцев
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
Окулыкты Ресей Федерациясының жетекші ЖОО-ның мұғалімдері - белгілі ғалым-онкологтар медицина ғылымы мен тәжірибесінің заманауи жетістіктеріне сәйкестендіріп жазған. Осыған ұксас басылымдардан айырмашылығы - обырдың биологиясы, канцерогенездің молекулалык механизмдері толыктай берілген. Қатерлі жаңа өспелердің негізгі нозологиялык тұрлерінің (тері обырының, меланоманың, бас-мойын ісіктерінің, өкпенің, өңештің, асказанның, ток ішектің, тік ішектің, бауырдың, ұйкы без обырының, сұйектің және жұмсак тіндер ісіктерінің, катерлі лимфомалардың) эпидемиологиясына, клиникалык көрінісіне, диагностикасына және емдеу әдістеріне арналған тарауларға аукымды толыктырулар енгізілген. Окулыкка онкоурология, онкогинекология, орталык жұйке жұйесі ісіктеріне арналған тараулар енгізілген. Медициналык ЖОО-ның барлык факультеттерінің студенттері мен интерндеріне (аспиранттарына) арналған.
Загружено 2017-11-09 02:04:09

Анатомия человека. Том 2

АвторыИ. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский ; под ред. И. В. Гайворонского
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
В учебнике изложены современные сведения о строении человеческого организма. В каждой главе отражены общие и частные вопросы анатомии человека в объеме учебной программы в соответствии с государственным образовательным стандартом. Важное место в учебнике отведено изучению прижизненной анатомии - широко применяемым в клинической практике методам рентгеноанатомии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии и эхолокации. Второй том содержит сведения о структурной организации нервной системы, органов чувств, кровеносной и лимфатической систем; приведены образцы тестовых вопросов и ситуационных анатомо-клинических задач. Представленный материал является фундаментальной основой для успешного освоения смежных теоретических и клинических дисциплин. Учебник предназначен студентам высших медицинских учебных заведений, а также может использоваться в качестве руководства преподавателями и врачами различных специальностей.
Загружено 2017-08-22 01:55:55

Физикальное обследование ребенка

АвторыР.Р. Кильдиярова, Ю.Ф. Лобанов, Т.И. Легонькова
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
В учебном пособии представлена методика физикального обследования детей разных возрастных групп, начиная с анамнеза, общего осмотра и оценки физического развития и завершая особенностями обследования различных органов и систем с отражением вопросов семиотики их поражения. Максимально иллюстрированный порядок и последовательность изложения материала вместе с простотой и структурированностью текста значительно облегчают усвоение материала. Во 2-м издании предложены новые перцентильные диаграммы оценки роста и массы тела детей раннего возраста в соответствии с их возрастом; дополнена глава по сбору анамнеза вопросами этики и деонтологии, оценкой источников и факторов социального риска; произведена замена ряда фотографий; обновлены и дополнены вопросы по всем разделам книги. Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов, обучающихся по дисциплине "Детские болезни", а также для отработки практических умений при подготовке к экзаменам государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации по специальности "Педиатрия".
Загружено 2017-08-12 01:58:25

Контроль качества и стандартизация лекарственных средств : учебно-методическое пособие по производственной практике

Авторыпод ред. Г. В. Раменской, С. К. Ордабаевой
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
Настоящее учебно-методическое пособие подготовлено коллективом авторов - сотрудниками Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Российская Федерация) и ЮКГФА (Республика Казахстан). Пособие включает индивидуальные практические задания в соответствии с рабочей программой по производственной практике, ГОСО РК 2013 по специальности 5В110300 "Фармация" (бакалавриат), ГОСО РК "Профессиональная практика", а также на основе ФГОС ВО (Российская Федерация) по специальности 33.05.01 "Фармация" (специалитет) и предназначено для реализации государственных требований к уровню подготовки специалистов (фармацевтов/провизоров). В пособии приведены теоретические основы и мастер-классы по темам, имеющим актуальное значение для контроля качества лекарственных средств: современный анализ нормативной документации, используемой в фармацевтическом анализе, инструментальные методы анализа (ТСХ, ГХ, ВЭЖХ, БИК-спектроскопия и др.), фармакопейный анализ лекарственных субстанций и лекарственных препаратов промышленного производства. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности "Фармация", а также ординаторов, обучающихся по специальности "Фармацевтическая химия и фармакогнозия".
Загружено 2017-08-01 01:55:12

Микроорганизмы и их переносчики в эволюции человека

АвторыПоздеев О.К., Исламов Р.Р.
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
Учебное пособие "Микроорганизмы и их переносчики в эволюции человека" составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС-3, ФГОС-3+) и типовыми учебными программами по дисциплине "Биология" и "Микробиология". Учебное пособие предназначено студентам 1-го курса медицинских вузов, изучающих курс "Медицинская биология" и студентов 2-го и 3-го курсов, изучающих курс "Медицинская микробиология и вирусология". В опубликованных руководствах по этим курсам материал, касающийся влияния микроорганизмов на эволюцию человека, либо вообще не рассматривается, либо излагается очень конспективно и рассеян по отдельным разделам. Задача настоящего пособия - последовательное описание доклеточных и клеточных микроорганизмов и факторов, повлиявших на их эволюцию и формирование патогенных свойств. В пособии проводится попытка аргументировано доказать влияние того или иного типа микроорганизмов на эволюционное развитие позвоночных и человека. Также обсуждаются причины, способствовавшие развитию паразитизма у членистоногих, служащих переносчиками различных возбудителей инфекционных заболеваний, и проанализирована их роль в эволюции человека. Авторы попытались осмыслить роль микроорганизмов и их переносчиков в эпоху развития жизни на Земле и их роли в эволюции различных животных, в том числе и человека, в целях демонстрации неразрывности их сосуществования в природе и взаимном их влиянии их на развитие друг друга. Для настоящего пособия материал был извлечен из многих разрозненных источников, как абсолютно новых, так и давно забытых работ известных авторов. Пособие имеет непосредственное отношение к фундаментальным медицинским дисциплинам и предполагает развитие у обучающихся ключевых компетенций в подготовке будущего врача.
Загружено 2017-06-23 01:17:44

Общественное здравоохранение: учебник

АвторыА.А. Аканов
ИздательствоЛиттерра
Год издания2017
Учебник подготовлен ведущим профессорско-преподавательским составом Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова в соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан типовыми учебными программами по общественному здоровью и здравоохранению для студентов высших медицинских учебных заведений. Изложены основные разделы и вопросы общественного здравоохранения, начиная с теории и истории дисциплины до современного состояния системы здравоохранения, при описании которого привлечена отечественная и зарубежная нормативно-правовая и статистическая информация последних лет. Предназначен для студентов всех специальностей, интернов, магистрантов, резидентов, докторантов, а также практических работников органов и организаций здравоохранения.
Загружено 2017-11-09 02:07:14

Клиникалық лабораториялық диагностика

АвторыА.А. Кишкун
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2017
Оқу құралында науқасты тексеру үшін қажет лабораториялық тестілерді орын-дауды ұйымдастырудың негізгі бағыттары берілген. Негізінен пациентті зерттеудің әрқилы түрлеріне дайындаудың ерекшеліктеріне айтарлықтай көңіл бөлінген. Био-логиялық материалды жинау және алу әдістері өте мұқият сипатталған. Медици-налық көмек көрсету кезінде кезек күттірмейтін шараларды қажет ететін зерттеу көрсеткіштерінің жоғарғы және төменгі шектерін еске ала отырып, дәрігер өзінің жұмысы барысында жетекшілікке алуға тиіс зерттеуді тағайындауға және лаборато-риялық анализдердің нәтижелерін бағалауға қажет негізгі әдістер келтірілген. Оқу құралының арнайы тарауларында клиникалық практикада жиі қолданыла-тын лабораториялық зерттеулер өте мұқият қарастырылған. Зерттеудің заманауи ла-бораториялық әдістеріне көп көңіл бөлінген, лабораториялық технологияның негізгі принциптері көрсетілген. Диагноз қоюдың, емдеу әдісін таңдаудың және оның мақ-сатына жетудің ғылыми негізделген лабораториялық критерийлері келтірілген. Оқу құралында берілген лабораториялық зерттеулердің нәтижелерін жан-жақты бағалаудың әдістері, сонымен қатар, клиникалық-диагностикалық қызметтерінің ерекшеліктері медициналық жоғары оқу орындарының студенттері үшін, клиника-лық барлық мамандықтағы жас дәрігерлер үшін, сонымен қатар денсаулық сақтау ісін ұйымдастыру үшін пайдалы болып табылады.
Загружено 2017-11-09 02:07:08

Биология: оқулық

АвторыИ.И. Козлова, И.Н. Волков, А.Г. Мустафин
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2017
Окулыкта тіршілік күрылымынын әртүрлі деңгейлеріңцегі тіршіліктің негізгі қасиеттері казіргі заманауи түсінік тұрғысынан көрсетілген. Медициналык-биологиялык пәндер жүйесіндегі биологияның орыны мен міндеттері айкындалган. Адамга биологиялык зерттеулердің нысаны ретінде карай отырып, онда жүретін тұкымкуалаушылык пен өзгергіштік механизмдері карастырылып, адам генети-касына көңіл бөлініп, сипаттама берілген. Медицина мен биологияның тіріпілік байланысы көрсетілген. Медициналык колледж (училище) окушыларына арналган. Медициналык жоғарғы оку орнына түсетін талапкерлерді дайындау кезінде де пайдалануға болады.
Загружено 2017-11-09 02:06:56

Жалпы иммунология: оқулық

АвторыА.А. Шортанбаев
ИздательствоЛиттерра
Год издания2017
Оқулықта туа біткен және адаптивті иммунитеттін негізгі компонент-тері мен қызметтері, олардын белсену жолдары мен өзара қатынасы жө-нінде жана, заманауи көзқарастар берілген. Сонымен қатар, қабыну және иммундық патологиялық үдерістердегі цитокиндердін үлесі, цитокиндік және антицитокиндік терапиянын клиникалық қолдануы және онын мүмкін болатын жанама әсерлері қарастырылған. Қатерлі ісіктердін иммунды диаг-ностикасы мен иммунды терапиясынын жана тәсілдері, сонын ішінде, моно-клонды антиденелерді қолдану туралы мәліметтер жинақталған. Сондай-ақ, бұл басылымда аутоиммунды аурулардын қалыптасуындағы төзімділік механизм-дері бұзылыстарынын манызы, вакциналар мен вакциналық адьюванттар, иммундық диагностиканын заманауи қағидалары мен әдістері талқыланған. Оқулық медициналық жоғары оқу орындарынын студенттеріне, барлық мамандықтағы дәрігерлерге және ғ^ілыми қызметкерлерге арналған.
Загружено 2017-11-09 02:06:05

Аритмия кезіңдегі ЭКГ: атлас

АвторыЕ.В. Колпаков, В.А. Люсов, Н.А. Волов, А.В. Тарасов
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2017
Бұл атласта жүрек электрофизиологиясының кыскаша тарихы сипатталған кіріспе бөлім; аритмия кезіндегі жүректің ЭКГ мен ЭГ мысалдары мен түсініктемелері берілген бөлім; аритмия бойынша кыскаша сөздік түріндегі косымша, сондай-ак жүректің заманауи электрофизиологиясын жасаған негізгі тұлғалар жөнінде аныктамалык материалдар топтастырылған. Атлас аритмология мәселелерімен айналысып жүрген дәрігер-кардиологтарға, терапевтерге, хирургтарға, сондай-ак медициналык ЖОО жоғары курсында окитын студенттеріне арналған.
Загружено 2017-11-09 02:05:59

Анатомия мен физиология: окулык

АвторыН.В. Смольянникова, Е.Ф. Фалина, В.А. Сагун
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2017
Окулык калыпты анатомия және калыпты физиологияның казіргі заманғы және кыскаша теориялык негіздері баяндалған жиырма бір оку модулінен тұрады. Дидактикальгк материал (тест тапсырмалары, үлгілік есептер, өзіндік жұмыска арналған тапсырмалар) орыс тілінде электронды косымша түрінде берілген. Ыңғайланған түрі мен накты берілген оку максаттары күрделі бөлімдерді ұғьшуды жеңілдетеді. Окулык мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сай келеді және барлык медицинальгк училищелер мен колледждердің студенттері мен окытушыларына арналған.
Загружено 2017-11-09 02:05:50