ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"
Медицина (ВО) ГЭОТАР-Медиа. Казак кiтаптар
Книги на казахском
Показано 1..16 из 170

Все книги на казахском языке

Клиникалық фармакология

АвторыВ. Г. Кукес
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2020
Оқулықты басып шығару клиникалық фармакология саласындағы ғылымның соңғы жетістіктерін, жаңа мемлекеттік білім беру стандарттарын ескере отырып, жаңа деректермен толықтырылып, түзетілді. Фармакокинетикалық процестер, жағымсыз дәрілік реакцияларды диагностикалау, оларды түзету және алдын алу принциптері жөнінде қазіргі заманғы түсініктер, дәрілік заттардың өзара әсерлесуінің жаңа механизмдері (транспортер деңгейінде) қамтылған. Жекелеген дәрілік заттар топтарының клиникалық фармакологиясы әсер ету механизмі жөніндегі жаңа мәліметтер, дәлелді және дербестендірілген медицина тұрғысынан талданған. Дәрілік заттардың жаңа топтарының клиникалық фармакологиясы сипатталған.

Басылым компакт-дискімен толықтырылды, онда кейбір тараулар, қосымшалар және терминдер сөздігі.

Оқулық медициналық ЖОО студенттеріне, практикалық дәрігерлерге арналған.
 ...
Загружено 2020-07-24

Адам экологиясы негізіндегі гигиена

АвторыАрхангельский В.И.
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2020
Оқулықта ғылымныћ қазіргі заманғы жағдайына сипаттама берілген, ђртњрлі тарихи сатыларда гигиенаныћ даму барысы кљрсетілген, қоршаған орта мен адам экологиясындағы гигиеналық маћызды мђселелер қарастырылған. Негізінен адам денсаулығына, нозологияға дейінгі (патологияалды) дећгейде адам денсаулығы жағдайыныћ љзгерістерін анықтауға мњмкіндік беретін, гигиеналық диагностикалау алгоритміне, сондай-ақ алдын алу таралары мен ђрбір адамныћ денсаулығын қорғау жњйесін ђкімшіліктік-құқықтық бақылау формалары туралы ақпаратқа басты назар аударылды.

Медициналық ЖОО студенттеріне арналған.
 ...
Загружено 2020-02-27

Фармакогнозия

АвторыСаякова Г.М., Датхаев У.М., Кисличенко В.С.
ИздательствоЛиттерра
Год издания2019
Учебник содержит краткое изложение классической фармакогнозии. В общей части даны определение и задачи фармакогнозии как науки, основные термины, рассмотрены основы процесса заготовки растительного сырья, цель и методы товароведческого анализа, важнейшие аспекты ресурсоведения лекарственных растений. В специальной части приведены определения основных групп биологически активных веществ, рассмотрены их классификация, физико-химические свойства, методы выделения и исследования, биологическая активность. Для удобства подготовки сведения о лекарственном растительном сырье обобщены в структурно-логических схемах.

Предназначен для самостоятельной работы студентов фармацевтических вузов и факультетов.
 ...
Загружено 2020-03-05

Терапиялык стоматология : практикалык сабактарға басшылык: оку кұралы

АвторыЮ.М. Максимовский, А.В. Митронин
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
Оку кұралының терапиялык стоматология бөлімінде тістің катты тіндерінің, ұлпаның және периодонттың ауруларына катысты заманауи мәліметтер берілген. Наукастарды клиникада тексеру әдістеріне баса назар аударылған. Заманауи пломбалык материалдар және эндодонтиялык емдеудегі кұралдар мен әдістер туралы накты айтылған. Негізгі стоматологиялык мани-пуляциялар жұргізу кезіндегі әрекеттер алгоритмі накты жазылған. Пәнді терең меңгеруге көмектесетін тест тұріндегі тапсырмалар және жағдайлык есептер берілген. Медициналык жоғарғы оку орындарының стоматологиялык факультеті студенттеріне арналған. ...
Загружено 2018-08-05

Хирургиялық аурулар: оқулық

АвторыА.Ф. Черноусов
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
Оқулық курсты өтуге негіз болып табылатын 18 тараудан тұрады. Барлық теориялық материалдар қабылдау мен түсінуді жеңілдету үшін иллю-страцияланған (200 түрлі-түсті және қара-ақ түсті суреттер мен үлгі-сызбалар). Әр тарауды әдебиеттер тізімі мен бақылау сұрақтары қорьітьіндьшайдьі. Қосымша берілген компакт-дискіде негізгі курстың бағдарламасына кірмеген қосымша тараулар және факультеттік хирургиялық клиникада жүргізілген операциялардың жазбалары бар бейне-фильмдер берілген. "Хирургиялық аурулар" пәні 060101.65 "Емдеу ісі" мамандығы бой-ынша оқитын студенттерге, сонымен қатар жоғарғы оқу орнын тәмамдаған-нан кейінгі мамандандырылған білім жүйесінің тыңдауіш>іларына арналған. ...
Загружено 2017-11-13

Аналитикалык химия. Аналитика 1. Жалпы теориялык негіздер. Сапалык талдау: окулык

АвторыЮ.Я. Харитонов
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
Окулык Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес әзірленген. Кітапта аналитикалык химияның жалпы теориялык негіздері және сапалык талдау сипатталған. Онда гетерогенді, протолитикалык, тотығу-тотыксыздану тепе-теңдіктері, кешен тұзуші процестері, аналитикалык химияда органикалык реагенттерді колдану, бөлу және концен-трациялау әдістері, экстракция, кейбір хроматографиялык әдістер, катиондардың және аниондардың сапалык химиялык талдауы, сапалык талдауда физикалык және физикалык-химиялык әдістерді колдану сұрактары карастырылған. Клтиондардьщ және аниондардың аналитикалык реакцияларының әдістемелері, инфракызыл сіңіру спектрлері бойын-ша олардың сәйкестендірілуі (идентификациясы) сипатталған. Мысалдар және есептер берілген. Аналитикалык химия курсын меңгеру карастырылған фармациялык, химиялык және баска да мамандыктар бойынша окытатын жоғары оку орындарының студенттеріне арналған. ...
Загружено 2017-11-09

Реабилитация негіздері: медициналық училище мен колледждерге арналған окулық

АвторыВ.А. Епифанов, А.В. Епифанов
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
Окулык үшінші ұрпактың федералдык мемлекеттік стандартына сәйкес казіргі заманғы физиология, биохимия, динамикалык анатомия және реабилитациялык шаралар техноло-гиясы деңгейін дамытуды есепке ала отырып жазылған . Кітапта емхана-стационар-шипажайлык-курорттык емдеу кезеңдеріндегі (дене жаттығулары мен машыктанулар, ұтымды тамактану, психопрофилактика, физикалык факторлар, мануалды терапия негіздері) реабилитация негіздері кеңінен түсіндірілген. Тірек-кимыл аппаратының ау-руларымен және закымдануларымен, жүйке жүйелері мен ішкі ағзалары ауыратын ауруларды емдеуді калпына келтірудің жаңаша әдістері көрсетілген. Реабилитациялык шараларды педиа-трияда өткізудің ерекшеліктері карастырылған. Аурулар мен жаракаттардың профилактикасы бойынша ұсыныстар берілген. Басылым медициналык училище мен колледж студенттеріне арналған. ...
Загружено 2017-11-09

Көрнекі медициналық биохимия. Наглядная медицинская биохимия: учебное пособие на казахском и русском языках

АвторыДж. Г. Солвей
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
В популярном учебном пособии представлена информация по широкому кругу вопросов современной биохимии. Все процессы проиллюстрированы наглядными рисунками и схемами, которые значительно облегчают понимание и запоминание непростого материала. Особое внимание уделено медицинским аспектам обмена веществ у человека (указаны нарушения при различных заболеваниях и возможные мишени действия лекарственных препаратов). Добавлен раздел, посвященный основным аспектам молекулярной биологии. Описаны клеточный цикл, структура, функции и свойства РНК и ДНК, проблемы современной молекулярной биологии. Предназначено студентам медицинских вузов, также может быть полезно всем, кто интересуется биохимией или хочет закрепить полученные ранее знания. ...
Загружено 2017-11-09

Онкология: окулык

АвторыМ.И. Давыдов, Ш.Х. Ганцев
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
Окулыкты Ресей Федерациясының жетекші ЖОО-ның мұғалімдері - белгілі ғалым-онкологтар медицина ғылымы мен тәжірибесінің заманауи жетістіктеріне сәйкестендіріп жазған. Осыған ұксас басылымдардан айырмашылығы - обырдың биологиясы, канцерогенездің молекулалык механизмдері толыктай берілген. Қатерлі жаңа өспелердің негізгі нозологиялык тұрлерінің (тері обырының, меланоманың, бас-мойын ісіктерінің, өкпенің, өңештің, асказанның, ток ішектің, тік ішектің, бауырдың, ұйкы без обырының, сұйектің және жұмсак тіндер ісіктерінің, катерлі лимфомалардың) эпидемиологиясына, клиникалык көрінісіне, диагностикасына және емдеу әдістеріне арналған тарауларға аукымды толыктырулар енгізілген. Окулыкка онкоурология, онкогинекология, орталык жұйке жұйесі ісіктеріне арналған тараулар енгізілген. Медициналык ЖОО-ның барлык факультеттерінің студенттері мен интерндеріне (аспиранттарына) арналған. ...
Загружено 2017-11-09

Денсаулық энциклопедиясы

АвторыЛ.З. Тель, Е.Д. Дәле
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
Адам денсаулығы деген не, ол неге тәуелді және адам өз денсаулығын сақтау үшін не істей алады - осының барлығы кітапта толық жазылған. Әр тарауы көпшілік оқырмандарға арналған және медицина, физиология, биология, психология саласында кездесетін белгісіз фактілерге толы. Сонымен қатар сауықтыру жүйелері, дұрыс тамақтану принциптері, зиянды әдеттерден арылу жолдары, адам денсаулығына ауа райы, магнитті өрістер, шулар және атмосфералық қысым қалай әсер ететіні, адам өміріне қандай аурулар қауіптірек және адам өмірін шұғыл жағдайларда кұтқару үшін не істеу керектігі туралы білуге болады. Ресейде, Қазақстанда және көптеген алыс шетелдерде (АҚШ, Венгрия, Франция және т.б.) қолданылатын ("Денсаулық кодексі"), яғни авторлар ұсынып отырған бұл кітап ғылыми тілде негізделген және денсаулықты сақтау мен аурудан жазылудың физиологиялық жүйесі келтірілген. ...
Загружено 2017-09-29

Общественное здравоохранение: учебник

АвторыА.А. Аканов
ИздательствоЛиттерра
Год издания2017
Учебник подготовлен ведущим профессорско-преподавательским составом Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова в соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан типовыми учебными программами по общественному здоровью и здравоохранению для студентов высших медицинских учебных заведений. Изложены основные разделы и вопросы общественного здравоохранения, начиная с теории и истории дисциплины до современного состояния системы здравоохранения, при описании которого привлечена отечественная и зарубежная нормативно-правовая и статистическая информация последних лет. Предназначен для студентов всех специальностей, интернов, магистрантов, резидентов, докторантов, а также практических работников органов и организаций здравоохранения. ...
Загружено 2017-11-09

Клиникалық лабораториялық диагностика

АвторыА.А. Кишкун
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2017
Оқу құралында науқасты тексеру үшін қажет лабораториялық тестілерді орын-дауды ұйымдастырудың негізгі бағыттары берілген. Негізінен пациентті зерттеудің әрқилы түрлеріне дайындаудың ерекшеліктеріне айтарлықтай көңіл бөлінген. Био-логиялық материалды жинау және алу әдістері өте мұқият сипатталған. Медици-налық көмек көрсету кезінде кезек күттірмейтін шараларды қажет ететін зерттеу көрсеткіштерінің жоғарғы және төменгі шектерін еске ала отырып, дәрігер өзінің жұмысы барысында жетекшілікке алуға тиіс зерттеуді тағайындауға және лаборато-риялық анализдердің нәтижелерін бағалауға қажет негізгі әдістер келтірілген. Оқу құралының арнайы тарауларында клиникалық практикада жиі қолданыла-тын лабораториялық зерттеулер өте мұқият қарастырылған. Зерттеудің заманауи ла-бораториялық әдістеріне көп көңіл бөлінген, лабораториялық технологияның негізгі принциптері көрсетілген. Диагноз қоюдың, емдеу әдісін таңдаудың және оның мақ-сатына жетудің ғылыми негізделген лабораториялық критерийлері келтірілген. Оқу құралында берілген лабораториялық зерттеулердің нәтижелерін жан-жақты бағалаудың әдістері, сонымен қатар, клиникалық-диагностикалық қызметтерінің ерекшеліктері медициналық жоғары оқу орындарының студенттері үшін, клиника-лық барлық мамандықтағы жас дәрігерлер үшін, сонымен қатар денсаулық сақтау ісін ұйымдастыру үшін пайдалы болып табылады. ...
Загружено 2017-11-09

Биология: оқулық

АвторыИ.И. Козлова, И.Н. Волков, А.Г. Мустафин
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2017
Окулыкта тіршілік күрылымынын әртүрлі деңгейлеріңцегі тіршіліктің негізгі қасиеттері казіргі заманауи түсінік тұрғысынан көрсетілген. Медициналык-биологиялык пәндер жүйесіндегі биологияның орыны мен міндеттері айкындалган. Адамга биологиялык зерттеулердің нысаны ретінде карай отырып, онда жүретін тұкымкуалаушылык пен өзгергіштік механизмдері карастырылып, адам генети-касына көңіл бөлініп, сипаттама берілген. Медицина мен биологияның тіріпілік байланысы көрсетілген. Медициналык колледж (училище) окушыларына арналган. Медициналык жоғарғы оку орнына түсетін талапкерлерді дайындау кезінде де пайдалануға болады. ...
Загружено 2017-11-09

Жалпы иммунология: оқулық

АвторыА.А. Шортанбаев
ИздательствоЛиттерра
Год издания2017
Оқулықта туа біткен және адаптивті иммунитеттін негізгі компонент-тері мен қызметтері, олардын белсену жолдары мен өзара қатынасы жө-нінде жана, заманауи көзқарастар берілген. Сонымен қатар, қабыну және иммундық патологиялық үдерістердегі цитокиндердін үлесі, цитокиндік және антицитокиндік терапиянын клиникалық қолдануы және онын мүмкін болатын жанама әсерлері қарастырылған. Қатерлі ісіктердін иммунды диаг-ностикасы мен иммунды терапиясынын жана тәсілдері, сонын ішінде, моно-клонды антиденелерді қолдану туралы мәліметтер жинақталған. Сондай-ақ, бұл басылымда аутоиммунды аурулардын қалыптасуындағы төзімділік механизм-дері бұзылыстарынын манызы, вакциналар мен вакциналық адьюванттар, иммундық диагностиканын заманауи қағидалары мен әдістері талқыланған. Оқулық медициналық жоғары оқу орындарынын студенттеріне, барлық мамандықтағы дәрігерлерге және ғ^ілыми қызметкерлерге арналған. ...
Загружено 2017-11-09

Аритмия кезіңдегі ЭКГ: атлас

АвторыЕ.В. Колпаков, В.А. Люсов, Н.А. Волов, А.В. Тарасов
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2017
Бұл атласта жүрек электрофизиологиясының кыскаша тарихы сипатталған кіріспе бөлім; аритмия кезіндегі жүректің ЭКГ мен ЭГ мысалдары мен түсініктемелері берілген бөлім; аритмия бойынша кыскаша сөздік түріндегі косымша, сондай-ак жүректің заманауи электрофизиологиясын жасаған негізгі тұлғалар жөнінде аныктамалык материалдар топтастырылған. Атлас аритмология мәселелерімен айналысып жүрген дәрігер-кардиологтарға, терапевтерге, хирургтарға, сондай-ак медициналык ЖОО жоғары курсында окитын студенттеріне арналған. ...
Загружено 2017-11-09

Анатомия мен физиология: окулык

АвторыН.В. Смольянникова, Е.Ф. Фалина, В.А. Сагун
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2017
Окулык калыпты анатомия және калыпты физиологияның казіргі заманғы және кыскаша теориялык негіздері баяндалған жиырма бір оку модулінен тұрады. Дидактикальгк материал (тест тапсырмалары, үлгілік есептер, өзіндік жұмыска арналған тапсырмалар) орыс тілінде электронды косымша түрінде берілген. Ыңғайланған түрі мен накты берілген оку максаттары күрделі бөлімдерді ұғьшуды жеңілдетеді. Окулык мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сай келеді және барлык медицинальгк училищелер мен колледждердің студенттері мен окытушыларына арналған. ...
Загружено 2017-11-09